صدور ژتون غذا

    طراحی و اجرای اتوماسیون تغذیه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

    طراحی و اجرای اتوماسیون تغذیه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قیدار

   طراحی و اجرای اتوماسیون تغذیه در آموزشکده برادران الغدیر زنجان

   طراحی و اجرای اتوماسیون تغذیه در آموزشکده خواهران قائم زنجان

   طراحی و اجرای اتوماسیون تغذیه در شرکت ایران ترانسفو ایران

   طراحی و اجرای اتوماسیون تغذیه در شرکت پارس سوئیج

   طراحی و اجرای اتوماسیون تغذیه در نیروگاه گازی زنجان

   طراحی و اجرای اتوماسیون تغذیه در شرکت آلومینیوم ایران خودروی ابهر

   طراحی و اجرای اتوماسیون تغذیه در شرکت ذوب آهن البرز غرب

   طراحی و اجرای اتوماسیون تغذیه در ایریکو

   طراحی و اجرای اتوماسیون تغذیه در شرکت ملی سرب و روی زنجان

   طراحی و اجرای اتوماسیون تغذیه در شرکت کالسیمین

   طراحی و اجرای اتوماسیون تغذیه در شرکت روغن نباتی جهان

   طراحی و اجرای اتوماسیون تغذیه در شرکت نفت زنجان

   طراحی و اجرای اتوماسیون تغذیه در شرکت نخ تایر صبا

   طراحی و اجرای اتوماسیون تغذیه در بیمارستان امام حسین ( ع ) 

 

 

 

 

 

مشتریان ما
پروژه های انجام شده
خدمات پشتیبانی