آزاد راه

   طراحی و اجرای سیستم مکانیزه اخذ عوارض در آزاد راه تهران - ساوه در سال 84

   طراحی و اجرای سیستم مکانیزه اخذ عوارض در آزاد راه امیر کبیر  در سال 86

   طراحی و اجرای سیستم مکانیزه اخذ عوارض در آزاد راه خلیج فارس ( اهواز - بندر امام ) در سال 87

   طراحی و اجرای سیستم مکانیزه اخذ عوارض در آزاد راه تبریز - ارومیه ( دریاچه میانگذر ارومیه ) در سال 88

    طراحی و اجرای سیستم مکانیزه اخذ عوارض در آزاد راه قزوین - رشت  در سال 88

   طراحی و اجرای سیستم مکانیزه اخذ عوارض در آزاد راه خرم آباد - پل زال در سال 89

   طراحی و اجرای سیستم مکانیزه اخذ عوارض در آزاد راه نطنز - اصفهان در سال 96

 

مشتریان ما
پروژه های انجام شده
خدمات پشتیبانی