سیستم های کارت بلیط اتوبوس

مزایای استفاده از کارت بلیط برای مسافرانکنترل سیستم | کارت بلیط مسافران

   سهولت و تسریع استفاده از آن در اتوبوس نسبت به بلیط

   هدرنرفتن خرده پول در باجه های بلیط فروشی به هنگام خرید

   عدم نیاز به خرید بلیت به ازای هربار سوار شدن به اتوبوس

   سهولت حفاظت از کارت در مقایسه با بلیط 

 

مزایای استفاده از کارت بلیط در ناوگان اتوبوسرانی

   حذف هزینه چاپ بلیط

   جلوگیری از جعل بلیط

    صرفه جویی در مصرف کاغذ

    جلوگیری از سوء استفاده های مالی احتمالی

   جلوگیری از بازگشت مجدد بلیط های استفاده شده به بازار فروش

    پرداخت بهای خدمات به صورت الکترونیک

    بالابردن فرهنگ عمومی پرداخت الکترونیک

   جلوگیری از پرداخت وجه نقد به جای بلیط

    امکان نظارت کامل بر میزان عملکرد راننده

    کاهش نیروهای به کارگرفته شده در قسمت بلیط

   امکان دریافت آمار کل جابه جایی مسافر در طول شبانه روز توسط کل ناوگان اتوبوسرانی

    امکان دریافت آمار کل جابجایی هر اتوبوس در بازه زمانی مشخص

    سرعت دهی به فرآیند جمع آوری درآمد مربوط به اتوبوسرانی

    ایجاد و زمینه سازی فرهنگی استفاده عمومی از کارت های هوشمند در ارائه خدمات شهری و سرویس های الکترونیکی

    توسعه خدمات کارت هوشمند در سایر موارد و سرویس های شهری

   برخورداری از خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور

    برخورداري از توجه مدیران کشور برای توسعه مندی و گسترش شهری مبتنی بر خدمات پیشرفته

    تاکید بر محوریت شهرداری در ایجاد بیشترین و گسترده ترین سهم تاثیر پذیری کاربردی نمودن فناوری اطلاعات و ارتباطات

    برخورداری از بستر توزیع بیش از نیم میلیون کارت قابل ایجاد به عنوان کارت بلیط الکترونیکی در توسعه خدمات با استفاده از کارت های هوشمند  نظیر کارت خرید – کارت سوخت – کارت ارزاق عمومی – کارت یارانه و ...

    قابلیت ایجاد زیر ساخت ارتباطاتی شهری توسط طرح مشارکت با شهرداری و برخورداری از بزرگترین شبکه انتقال و دسترسی اختصاصی شهری

 

مشتریان ما
پروژه های انجام شده
خدمات پشتیبانی